Stijgende gasprijs, hogere prijs voor warmte?

13 oktober 2021

Stijgende gasprijs, hogere prijs voor warmte?

De stijgende gasprijs baart veel Nederlanders zorgen. Ook Groningers die van WarmteStad warmte krijgen. Dat begrijpen we, want de warmteprijs is gekoppeld aan de gasprijs. “Wat voor gevolgen heeft dat voor mijn energierekening?” is de vraag die veel mensen stellen. Op dit moment merkt een klant van WarmteStad nog niets van de gestegen aardgasprijzen. De warmteprijs wordt een keer per jaar, in januari, vastgesteld. De prijs die klanten bij WarmteStad betalen, blijft dus tot en met 31 december gelijk.

De verwachting is wel dat ook de warmteprijs in 2022 fors gaat stijgen. De reden hiervan is dat de meeste warmtebedrijven, en ook WarmteStad, nu nog aardgas nodig hebben om warmte te kunnen produceren. “Terwijl de warmteprijs voor de klant nog gelijk blijft, zijn onze kosten al wel hoger”, zegt Dick Takkebos, directeur WarmteStad. Ook de productie van de meeste soorten duurzame warmte is via de SDE-subsidie gekoppeld aan de aardgasprijs. Stijgt de prijs van aardgas, dan daalt de subsidie die warmtebedrijven krijgen om duurzame warmte te kunnen maken. “Per saldo komen de extra kosten van de gasprijsstijging ook daardoor in de meeste gevallen voor rekening van het warmtebedrijf.”

Autoriteit Consument en Markt
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bepaalt normaal gesproken elk jaar in december in hoeverre warmtebedrijven deze extra kosten mogen doorberekenen in het warmtetarief. “Door de enorme prijsstijgingen van aardgas, is er nu sprake van een zeer uitzonderlijke en ongewenste situatie. Op dit moment is dat al merkbaar voor veel huishoudens die hun woning met aardgas verwarmen. Na 1 januari geldt dat zeer waarschijnlijk ook voor degenen die zijn aangesloten op een warmtenet.”

Compensatie
Zoals in de media is te lezen, is de (landelijke) politiek aan het kijken naar mogelijkheden om de prijsstijgingen te beperken of te compenseren. De rijksoverheid kan hiervoor bijvoorbeeld de energiebelasting of SDE-subsidie inzetten. WarmteStad sluit aan bij de gesprekken hierover en zet zich in voor betaalbare warmte. “Ook voor WarmteStad zelf is het ACM-tarief namelijk erg belangrijk om de kosten en opbrengsten in balans te kunnen houden. De ACM kan nu nog geen zekerheid bieden over de hoogte en opbouw van de tarieven voor 2022. Hopelijk gaat dit voor de jaarwisseling lukken. “

Milieu en portemonnee
“Zonder verdere maatregelen gaan veel mensen in Nederland serieus problemen krijgen met de gestegen energieprijzen, ook in Groningen. We moeten met elkaar ons uiterste best doen om de kosten voor huishoudens zo laag mogelijk te houden. Daarin nemen we onze verantwoordelijkheid”, benadrukt Takkebos. “Wij zijn opgericht om zo snel als mogelijk is, te zorgen voor de overstap naar duurzame warmte als alternatief voor het gebruik van aardgas. In Groningen willen we ook vanwege de aardbevingen van het aardgas af. De gasprijzen die we nu dagelijks voorbij zien komen, maken duidelijk dat dit niet alleen belangrijk is voor het milieu, maar zeker ook voor de portemonnee van onze klanten.”

Warmte van Warmtestad goedkoper
Huishoudens zijn met de warmte van WarmteStad qua energiekosten wel beter af dan met aardgas. “Ondanks de gestegen energieprijzen zijn wij voor onze klanten tussen 5% en 20% goedkoper dan een huishouden dat een vergelijkbare woning met aardgas verwarmt. Dat scheelt voor een gemiddeld huishouden al snel 100 tot 400 euro per jaar. Dat komt omdat WarmteStad een bedrijf is van de gemeente Groningen en het Waterbedrijf Groningen. We vinden het heel belangrijk om warmte voor onze klanten betaalbaar te houden”.

Zodra wij meer weten, informeren we je!

Voor vragen en antwoorden over dit onderwerp kun je hieronder terecht.

 

 

Stijging van de gasprijzen

Wat betekent de stijgende gasprijs voor de kosten van WarmteStad?

WarmteStad verbruikt zelf groene elektriciteit en gas voor het maken van warmte met warmtepompen, warmtekrachtkoppeling en gasketels voor piekverbruik in de winter. De energiekosten voor het maken van warmte zijn dus ook fors gestegen. Bovendien krijgt WarmteStad in 2022 door de hoge gasprijs minder subsidie voor het maken van duurzame warmte uit de datacenters. De hogere inkomsten door hogere warmtetarieven maken daardoor geen verschil voor de winst van WarmteStad.

Kan ik mijn tarief vastzetten bij WarmteStad?

Nee, er geldt een vast tarief voor heel 2022. Tussentijds wijzigen wij onze tarieven niet. Elk jaar wordt per 1 januari het nieuwe tarief vastgesteld en vanaf dat moment gebruikt. De maximumprijs stelt de ACM vast. Als de kosten komend jaar dalen of stijgen, zullen we dit verwerken in de tarieven van 2023. Op die manier komt het geld weer terug bij onze klanten.

 

Waarom zijn de warmteprijzen gekoppeld aan de prijs voor aardgas?

De tarieven voor warmte dalen en stijgen mee met de gasprijs. Ook als deze warmte niet door gas wordt opgewekt. Deze koppeling is in de Warmtewet vastgelegd. De wetgever vindt dat een aansluiting op een warmtenet hooguit net zo duur zou moeten zijn als het verwarmen met gas. Dit wordt het ‘niet meer dan anders’-principe genoemd. Bij een dalende gasprijs profiteer je als warmteklant mee van die dalende prijs maar andersom dus ook. Deze koppeling van de warmteprijs aan de gasprijs heeft dus ook als effect dat bewoners die geen gas (meer) gebruiken wel financiële gevolgen ondervinden van de hoge gasprijs. Omdat er steeds meer mensen op het warmtenet aangesloten zijn, vindt de politiek dat de koppeling met gasprijs losgelaten moet worden.  Hier staat WarmteStad ook volledig achter. Dit is ook het voornemen in het Wetsvoorstel Collectieve Warmtevoorzieningen dat het ministerie van EZK momenteel in voorbereiding heeft.

Daarbij zijn er nog andere redenen voor de stijging:

  • Onze warmtenetten zijn duurzaam, maar om piekvraag op te vangen gebruiken wij ook aardgas. De sterk gestegen gas- en elektriciteitsprijzen zorgen voor hogere kosten en lagere opbrengsten. Dat geldt voor zowel het warmtenet als de WKO-netten.
  • Bij hogere gasprijzen krijgt WarmteStad steeds minder subsidie van de rijksoverheid voor de duurzame warmtebronnen. Daardoor stijgt de verkoopprijs voor duurzame warmte met de gasprijzen mee.
  • WarmteStad gaat stapsgewijs van het gas af. Wij bouwen een warmtecentrale die in het najaar van 2022 klaar is. Die wordt een stuk duurzamer dan de tijdelijke waar we nu mee werken. Uiteindelijk gaan wij volledig van het aardgas af maar nu zijn we er nog van afhankelijk. Het betekent dat we aardgas tegen de marktprijs moeten inkopen.
  • Het nieuwe warmtetarief voor 2022 is vastgezet op basis van de gasprijs van begin december 2021. Het is niet te voorspellen of en wanneer de gasprijzen dalen. Maar als dit wel zo blijkt te zijn dan geven wij onze klanten de garantie dat we het verschil zullen verrekenen aan het einde van dit jaar, bijvoorbeeld in de jaarrekening van 2022 of in de nieuwe tarieven van 2023.
Hoe komen de tarieven van WarmteStad tot stand?

Voor de warmteprijs berekening houden wij ons aan de ACM-tarieven. De ACM stelt zowel het verbruikstarief (afhankelijk van de hoeveelheid afgenomen warmte) als de vaste tarieven (meterhuur, huur afleverset en vastrecht) vast. Vastrecht zijn de vaste leveringskosten voor beheer en onderhoud van het warmtenetwerk. Het verbruik wordt gemeten in GigaJoule (GJ). Één GJ staat gelijk aan ongeveer 33 m³ gas. De ACM gebruikt voor de berekening van deze tarieven niet de maximale gasprijs maar het gemiddelde van de 10 grootste aanbieders in Nederland met de meeste gasklanten. Dit is in de warmtewet vastgelegd. De ACM gebruikt voor de berekening van deze tarieven niet de maximale gasprijs maar het gemiddelde van de 10 grootste aanbieders in Nederland met de meeste gasklanten.

WarmteStad blijft met haar nieuwe tarieven fors onder het door de ACM vastgestelde maximum. WarmteStad geeft gemiddeld 15 procent korting.Voor huurders in Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen met een laag of gemiddeld verbruik tot 30 GigaJoule blijft WarmteStad zelfs één van de voordeligste warmteleveranciers van Nederland.

Kan ik uitleg krijgen over mijn jaarafrekening?

Ja, we hebben een uitgebreide toelichting/uitleg en animatie over de jaarafrekening op onze website geplaatst. Deze vindt u hier: Jaarafrekening 2022 verschijnt deze week – WarmteStad

Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice voor meer informatie via klantenservice@warmtestad.nl of 050 368 87 00

Gaat mijn voorschot omhoog?

Het voorschot gaat zeer waarschijnlijk omhoog, hoeveel dat precies wordt is afhankelijk van het tarief en uw warmteverbruik van het afgelopen jaar. Als achteraf blijkt dat u teveel heeft betaald, ontvangt u het bedrag bij de jaarafrekening terug.

Per wanneer moet ik meer gaan betalen?

De nieuwe tarieven gaan in per 1 januari 2022. Vanaf dat moment gaat u het nieuwe tarief betalen. Dit betekent dat uw voorschotbedrag per maand waarschijnlijk flink zal stijgen.

Voor vrijwel iedereen stijgen de energiekosten dit jaar. Daarom geeft het Rijk hier een compensatie via de elektriciteitsrekening. De compensatie van de hogere energierekening van warmte en gas ziet u terug als heffingskorting. Deze geldt ook voor klanten van WarmteStad. Hiervoor hoeft u niets te doen. Ook is er een mogelijkheid voor extra ondersteuning vanuit de gemeente Groningen. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente: Tegemoetkoming voor energieprijzen | Gemeente Groningen.

Wat wordt de prijs van warmte voor 2022?

Dat kunnen we nu nog niet zeggen. De ACM bepaalt rond de jaarwisseling de tarieven. Daarna kunnen wij onze warmteprijs berekenen en bekendmaken. De nieuwe prijs (warmtetarief) gaat in per 1 januari 2022. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

De gasprijs stijgt, wat betekent dat voor de warmteprijs?

De warmteprijs is gekoppeld aan de gasprijs. Dat is in de warmtewet zo vastgelegd. Met het stijgen van de gasprijs, stijgt ook de warmteprijs. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt ieder jaar de maximumprijs vast voor het leveren van warmte. Dat heeft te maken met het ‘niet meer dan anders principe’ (zie vraag Wat betekent de prijskoppeling tussen gas en energie?).

U gaat in 2022 hoogstwaarschijnlijk meer betalen voor de warmte van WarmteStad. Rond de jaarwisseling maakt de ACM het warmtetarief voor 2022 bekend. Daarna kunnen wij onze warmteprijs berekenen en bekendmaken. De nieuwe prijs (warmtetarief) gaat in per 1 januari 2022.

Als de gasprijs gedurende een jaar (bijvoorbeeld in juni) ineens weer daalt, daalt de warmteprijs dan meteen mee?

Nee dat gebeurt niet meteen. Onze warmtetarieven worden 1 keer per jaar vastgesteld, aan het einde van het jaar. De eerstvolgende keer zal dus per 1 januari 2023 zijn. De gasprijzen kunnen namelijk het ene moment dalen en het volgende moment weer stijgen. Daarom doen we eventuele correcties op de tarieven achteraf.

Mocht bij het bepalen van de tarieven eind december/begin januari blijken dat onze klanten een onnodig hoge prijs hebben betaald, bijvoorbeeld omdat de gasprijs halverwege het jaar weer flink is gedaald, dan zullen we dit corrigeren. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in de nieuwe tarieven voor 2023. Wij zullen ervoor zorgen dat dit op een eerlijke manier weer terugkomt bij onze klanten.

Krijgen klanten van WarmteStad ook een compensatie voor de stijgende energieprijzen?

Voor vrijwel iedereen stijgen de energiekosten dit jaar. Daarom geeft het Rijk hier een compensatie via de elektriciteitsrekening. De compensatie van de hogere energierekening van warmte en gas ziet u terug als heffingskorting. Deze geldt ook voor klanten van WarmteStad. Hiervoor hoeft u niets te doen. Ook is er een mogelijkheid voor extra ondersteuning vanuit de gemeente Groningen. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente: Tegemoetkoming voor energieprijzen.