COMPENSATIEREGELING

bij ernstige storingen in de levering van warmte voor verbruikers met een aansluiting van maximaal 100 kW

De Warmtewet schrijft voor dat warmteleveranciers bij een ernstige storing in de warmtelevering een financiële compensatie moeten aanbieden aan de verbruikers voor het ongemak dat kan ontstaan als de warmtelevering wordt onderbroken.

Er wordt gesproken van een ernstige storing indien de onderbreking in de warmtelevering langer dan acht uren duurt.

De hoogte van de compensatie op grond van artikel 4 van de Warmteregeling is dan als volgt:

  1. De verbruiker krijgt een financiële compensatie voor storingen die voor een periode langer dan 8 uren tot een onderbreking van de levering van warmte leiden.
  2. De hoogte van de financiële compensatie per aansluiting van een verbruiker bedraagt EUR 35,– bij een onderbreking van 8 tot 12 uur, vermeerderd met EUR 20,– voor elke volgende aaneengesloten periode van 4 uur.

De compensatie wordt door de leverancier binnen zes maanden na het herstel van de onderbreking betaald.

Uitzonderingen

Op grond van de Warmtewet behoeft in de volgende situaties geen financiële compensatie uitgekeerd te worden:

  1. een onderbreking van de levering van warmte is gepland en tijdig is aangekondigd;
  2. de storing in uw eigen installatie is opgetreden (bijvoorbeeld vanwege een kapotte radiator);
  3. de storing minder dan 24 uren heeft geduurd en u in de afgelopen twaalf maanden geen storing heeft gehad in hetzelfde deel van het warmtenet, het inpandig leidingstelsel, de aansluiting of de afleverset;
  4. de storing het gevolg is van een extreme situatie die niet aan WarmteStad kan worden toegerekend (overmacht) (bijvoorbeeld storing in de levering van elektriciteit waardoor de warmtepomp niet werkt).

De duur van de storing wordt als volgt bepaald:

  1. De genoemde termijn van acht uren vangt voor alle door de storing getroffen klanten aan op het tijdstip van ontvangst van de eerste melding of het moment van vaststelling van de storing door WarmteStad of, indien het een inpandig leidingstelsel betreft, de gebouwbeheerder;
  2. De eindtijd van de storing is het moment waarop de storing is verholpen, de levering is hervat en dit is vastgesteld door WarmteStad.

Deze compensatieregeling vloeit voort uit de Warmtewet en de Warmteregeling. Indien de wetgeving wijzigt, geldt de compensatievergoeding zoals opgenomen in de dan geldende wettelijke bepalingen.

Warmtestad, 2019

Terugbetalingsregeling voor kleinverbruikers

Heeft u een aansluiting van maximaal 100 kW en bent u van mening dat WarmteStad langdurig niet voldoet aan het overeengekomen kwaliteitsniveau inzake de geleverde warmte, dan kunt u dit schriftelijk aan ons melden via het emailadres: klantenservice@warmtestad.nl. Geeft u daarbij aan om welke adres het gaat, waarom u denkt dat WarmteStad niet voldoet aan het overeengekomen kwaliteitsniveau en in welke periode dit aan de orde was/is.

Wij onderzoeken uw melding en laten u daarna schriftelijk weten of wij tot terugbetaling overgaan van (een deel van) de reeds voldane vergoeding over de betreffende periode.

Storingsregistratie

De Warmtewet schrijft voor dat warmteleveranciers per jaar een storingsregistratie bijhouden.

In 2018 is er geen (ernstige) collectieve storing geweest die heeft geleid tot een financiële compensatie aan verbruikers.

In 2019 hebben we te maken gehad met 1 (ernstige) collectieve storing en is er gecompenseerd aan verbruikers. U kunt deze storingsregistratie hier downloaden.

In 2020 is er geen (ernstige) collectieve storing geweest die, op basis van de Warmtewet, heeft geleid tot een financiële compensatie aan verbruikers. Hier vindt u de storingsregistratie. 

Op deze pagina staan alle storingen vermeld in onze warmtevoorziening in 2021.