Tarieven 2022

 • Wat betekent het tijdelijke prijsplafond energie

  De afgelopen maanden zijn de prijzen van gas en elektriciteit enorm gestegen. Dat heeft ervoor gezorgd dat veel mensen in Nederland een veel hogere energierekening hebben. Op Prinsjesdag werd bekend dat de Nederlandse overheid mensen gaat helpen. Ze heeft met de energiebedrijven afgesproken dat er een tijdelijk prijsplafond voor energie komt. De energiebedrijven mogen dan niet meer dan een bepaald bedrag voor gas en stroom vragen. Wat dat bedrag precies is, wordt later deze maand bepaald.

  In de gepubliceerde brief aan de tweede kamer wordt gesproken over elektriciteit en gas. Er wordt nog niet ingegaan op warmte. Daarom is het op dit moment nog niet duidelijk wat het betekent voor het warmtetarief voor 2023.

  In tegenstelling tot de prijzen van gas en elektriciteit is het warmtetarief gelijk gebleven. Dat blijft zo tot 1 januari. Het warmtetarief 2022 geldt nog steeds. Zodra er meer bekend is over het nieuwe warmtetarief, informeren we onze klanten direct.

 • Wat wordt mijn tarief in 2023?

  Op dit moment is het warmtetarief van 2023 nog niet bekend. Omdat de huidige energiemarkt onrustig is en de kosten van energie stijgen, verwachten we dat dit invloed heeft op het warmtetarief van 2023. Voor de productie van warmte voor het warmtenet zijn we nog altijd deels afhankelijk van gas en stroom. Zelfs de in- en verkoopprijzen van groene warmte zijn in Nederland aan de gasprijs gekoppeld, via wetgeving en subsidies. Dat betekent dat de prijzen van warmte omhooggaan als de gas- en stroomprijs stijgt.

 • Mijn tarief gaat niet omhoog, maar kan het toch zijn dat ik meer voorschot moet betalen?

  Het is verstandig om je voorschot te checken, zeker als je je voorschot dit jaar nog niet hebt gecontroleerd en bijgesteld. Wij adviseren je om regelmatig te controleren of het voorschot dat je betaalt, nog past bij wat je verbruikt. Als het verbruik hoger is dan het voorschot, adviseren wij om je voorschot te verhogen zodat je later minder kans hebt om te moeten bijbetalen.

 • Kan mijn warmtetarief elk moment omhoog gaan?

  Nee, bij WarmteStad staat je tarief tot en met 31 december 2022 vast. Dat betekent dat je tarief het hele jaar hetzelfde blijft. Je hebt zo de zekerheid dat je het hele jaar één vast tarief betaalt. In januari 2023 zijn de nieuwe tarieven voor 2023 bekend. Die gelden dan vanaf 1 januari 2023. Begin januari informeren wij je over je nieuwe tarief.

 • Hoe komen de tarieven van WarmteStad tot stand?

  Voor de warmteprijs berekening houden wij ons aan de ACM-tarieven. De ACM stelt zowel het verbruikstarief (afhankelijk van de hoeveelheid afgenomen warmte) als de vaste tarieven (meterhuur, huur afleverset en vastrecht) vast. Vastrecht zijn de vaste leveringskosten voor beheer en onderhoud van het warmtenetwerk. Het verbruik wordt gemeten in GigaJoule (GJ). Één GJ staat gelijk aan ongeveer 33 m³ gas. De ACM gebruikt voor de berekening van deze tarieven niet de maximale gasprijs maar het gemiddelde van de 10 grootste aanbieders in Nederland met de meeste gasklanten. Dit is in de warmtewet vastgelegd. De ACM gebruikt voor de berekening van deze tarieven niet de maximale gasprijs maar het gemiddelde van de 10 grootste aanbieders in Nederland met de meeste gasklanten.

  WarmteStad blijft met haar nieuwe tarieven fors onder het door de ACM vastgestelde maximum. WarmteStad geeft gemiddeld 15 procent korting.Voor huurders in Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen met een laag of gemiddeld verbruik tot 30 GigaJoule blijft WarmteStad zelfs één van de voordeligste warmteleveranciers van Nederland.

 • Wat betekent het ‘Niet Meer Dan Anders principe?’

  Voor de warmtetarieven geldt in Nederland het ‘Niet Meer Dan Anders principe’. Dit is vastgelegd in de Warmtewet. Huishoudens, die zijn aangesloten op een warmtenet, betalen hierdoor voor warmte niet meer dan een gemiddeld huishouden met een gasaansluiting. Hierbij worden ook de kosten voor aanschaf en het onderhoud van een CV-ketel of afleverset meegerekend. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt elk jaar de tarieven die warmteleveranciers volgens dit ‘Niet Meer Dan Anders’ principe bij hun klanten in rekening mogen brengen.

  Deze regel beschermt gebruikers van een warmtenet tegen te hoge tarieven omdat er maar één aanbieder is, maar nu zorgt deze koppeling met de gasprijs voor een ongewenst effect. WarmteStad en de ACM willen dat de tarieven voor warmtenetten op een andere manier worden vastgesteld dan deze koppeling met de gasprijs.

 • Zijn warmteklanten wel goed beschermd tegen het monopolie van het warmtebedrijf?

  De Warmtewet beschermt de consument via de warmtewet tegen commerciële monopolisten. Daarbij is het goed om te weten dat WarmteStad eigendom is van twee publieke partijen zonder winstoogmerk, namelijk de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen. WarmteStad kan zich daarom juist richten op het publieke belang voor verduurzaming tegen de laagst mogelijk woonlasten.

 • Hebben huishoudens die gebruik maken van duurzame warmte last van de hoge gasprijzen?

  De hoge gastarieven raken helaas nagenoeg alle huishoudens. Vooral huishoudens op aardgas hebben te maken met grote prijsstijgingen. Dat zijn er alleen al in de gemeente Groningen meer dan 130.000 huishoudens! De ruim 6.000 huishoudens die warmte afnemen van of via WarmteStad betalen gemiddeld 15% minder dan de huishoudens die sinds oktober een nieuw aardgascontract hebben afgesloten. Alleen de klanten die een vast contract hebben afgesloten op een gunstig moment zijn nu goedkoper uit.

  Zowel de huishoudens die warmte afnemen als huishoudens met een aardgasketel kunnen via de belastingverlaging op elektriciteit ca. € 400 tegemoetkoming krijgen van de Rijksoverheid. Minima kunnen via de gemeente aanvullend ruim €200 extra krijgen. Bij lage warmte verbruiken zoals in WKO-projecten en kleinere zelfstandige appartementen dekt dat grotendeels de gestegen kosten. Bij woningen met een hoger gas- en warmteverbruik zullen de woonlasten per saldo wel stijgen. Bij warmte dus minder dan bij gas.

 • Wat betalen klanten die aardgas gebruiken voor hun warmte?

  Huishoudens die nu voor 2022 een gascontract afsluiten zijn veel duurder uit dan bij WarmteStad. Eneco vraagt op dit moment €4,63 per m3 gas. Omgerekend naar een gasprijs kost de warmte bij WarmteStad €1,57 per m3. Dat is hoger dan in 2021 maar veel lager dan wat huishoudens op aardgas voor een nieuw contract momenteel moeten betalen.

  Naar schatting 5%-10% van de huishoudens heeft een meerjarig gascontract. Meerjarige contracten waren de afgelopen jaren juist duurder. Zolang dit contract nog loopt profiteert deze groep hier nu van. Zij zijn nu juist goedkoper uit dan de grootste groep met een jaarcontract voor aardgas of een warmteaansluiting. Het vastzetten van een tarief is bij een warmtecontract wettelijk nog niet mogelijk.

 • Waarom zijn de warmteprijzen gekoppeld aan de prijs voor aardgas?

  De tarieven voor warmte dalen en stijgen mee met de gasprijs. Ook als deze warmte niet door gas wordt opgewekt. Deze koppeling is in de Warmtewet vastgelegd. De wetgever vindt dat een aansluiting op een warmtenet hooguit net zo duur zou moeten zijn als het verwarmen met gas. Dit wordt het ‘niet meer dan anders’-principe genoemd. Bij een dalende gasprijs profiteer je als warmteklant mee van die dalende prijs maar andersom dus ook. Deze koppeling van de warmteprijs aan de gasprijs heeft dus ook als effect dat bewoners die geen gas (meer) gebruiken wel financiële gevolgen ondervinden van de hoge gasprijs. Omdat er steeds meer mensen op het warmtenet aangesloten zijn, vindt de politiek dat de koppeling met gasprijs losgelaten moet worden.  Hier staat WarmteStad ook volledig achter. Dit is ook het voornemen in het Wetsvoorstel Collectieve Warmtevoorzieningen dat het ministerie van EZK momenteel in voorbereiding heeft.

  Daarbij zijn er nog andere redenen voor de stijging:

  • Onze warmtenetten zijn duurzaam, maar om piekvraag op te vangen gebruiken wij ook aardgas. De sterk gestegen gas- en elektriciteitsprijzen zorgen voor hogere kosten en lagere opbrengsten. Dat geldt voor zowel het warmtenet als de WKO-netten.
  • Bij hogere gasprijzen krijgt WarmteStad steeds minder subsidie van de rijksoverheid voor de duurzame warmtebronnen. Daardoor stijgt de verkoopprijs voor duurzame warmte met de gasprijzen mee.
  • WarmteStad gaat stapsgewijs van het gas af. Wij bouwen een warmtecentrale die in het najaar van 2022 klaar is. Die wordt een stuk duurzamer dan de tijdelijke waar we nu mee werken. Uiteindelijk gaan wij volledig van het aardgas af maar nu zijn we er nog van afhankelijk. Het betekent dat we aardgas tegen de marktprijs moeten inkopen.
  • Het nieuwe warmtetarief voor 2022 is vastgezet op basis van de gasprijs van begin december 2021. Het is niet te voorspellen of en wanneer de gasprijzen dalen. Maar als dit wel zo blijkt te zijn dan geven wij onze klanten de garantie dat we het verschil zullen verrekenen aan het einde van dit jaar, bijvoorbeeld in de jaarrekening van 2022 of in de nieuwe tarieven van 2023.
 • Krijgen klanten van WarmteStad ook een compensatie voor de stijgende energieprijzen?

  Voor vrijwel iedereen stijgen de energiekosten dit jaar. Daarom geeft het Rijk hier een compensatie via de elektriciteitsrekening. De compensatie van de hogere energierekening van warmte en gas ziet u terug als heffingskorting. Deze geldt ook voor klanten van WarmteStad. Hiervoor hoeft u niets te doen. Ook is er een mogelijkheid voor extra ondersteuning vanuit de gemeente Groningen. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente: Tegemoetkoming voor energieprijzen.

 • Geldt voor warmte voor het Warmtenet Noordwest een ander tarief dan bij WKO-installaties?

  Ja. Dit heeft ermee te maken dat het warmtenet in Groningen-Noordwest wordt gebruikt om duizenden afnemers van warmte te voorzien. Door die schaalgrootte in Noordwest is de techniek waarvan gebruik wordt gemaakt anders en goedkoper dan bij Warmte- en Koude-opslag.  In Groningen-Noordwest zijn daarnaast ook afspraken met de woningbouwcorporaties gemaakt. Een voordeel van WKO is dat er ook koeling wordt geleverd waardoor er extra comfort is in de woning.

 • Kan/mag WarmteStad lagere tarieven berekenen dan de tarieven van het gas?

  Ja dat mag en dat doen we ook d.m.v een korting voor onze klanten van 5% ten opzichte van de gasprijs. Helaas ontkomen we niet aan een prijsstijging voor 2022 omdat de kosten voor WarmteStad al fors gestegen zijn door de hoge gasprijs van de afgelopen maanden.

  Net als de meeste warmtenetten in Nederland maakt WarmteStad deels nog gebruik van aardgas. Bijvoorbeeld voor het maken van elektriciteit met een warmtekrachtmotor waarbij de restwarmte wordt benut voor het warmtenet.

  Ook de subsidies voor het rendabel maken van duurzame energieproductie, zoals de SDE voor bijvoorbeeld restwarmte of zonthermie is gekoppeld aan de aardgasprijs. Stijgt de prijs van aardgas, dan daalt de subsidie die warmtebedrijven krijgen om duurzame warmte te kunnen maken. De extra kosten komen zo uiteindelijk dus bij de klant terecht.

 • Als de gasprijs gedurende een jaar (bijvoorbeeld in juni) ineens weer daalt, daalt de warmteprijs dan meteen mee?

  Nee dat gebeurt niet meteen. Onze warmtetarieven worden 1 keer per jaar vastgesteld, aan het einde van het jaar. De eerstvolgende keer zal dus per 1 januari 2023 zijn. De gasprijzen kunnen namelijk het ene moment dalen en het volgende moment weer stijgen. Daarom doen we eventuele correcties op de tarieven achteraf.

  Mocht bij het bepalen van de tarieven eind december/begin januari blijken dat onze klanten een onnodig hoge prijs hebben betaald, bijvoorbeeld omdat de gasprijs halverwege het jaar weer flink is gedaald, dan zullen we dit corrigeren. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in de nieuwe tarieven voor 2023. Wij zullen ervoor zorgen dat dit op een eerlijke manier weer terugkomt bij onze klanten.

 • Kan ik mijn tarief vastzetten bij WarmteStad?

  Nee, er geldt een vast tarief voor heel 2022. Tussentijds wijzigen wij onze tarieven niet. Elk jaar wordt per 1 januari het nieuwe tarief vastgesteld en vanaf dat moment gebruikt. De maximumprijs stelt de ACM vast. Als de kosten komend jaar dalen of stijgen, zullen we dit verwerken in de tarieven van 2023. Op die manier komt het geld weer terug bij onze klanten.

   

 • Is WarmteStad opgericht om winst te maken?

  WarmteStad is geen commerciële organisatie. WarmteStad is de komende jaren de investeerder in de verduurzaming van de stad. Eventuele winsten worden gebruikt om extra te investeren en de tarieven zo laag mogelijk te houden. Zo komt winst dus ook terug bij onze klanten. Wij zijn juist opgericht om de kosten voor de inwoners in Groningen te beperken.

 • Wat betekent de stijgende gasprijs voor de kosten van WarmteStad?

  WarmteStad verbruikt zelf groene elektriciteit en gas voor het maken van warmte met warmtepompen, warmtekrachtkoppeling en gasketels voor piekverbruik in de winter. De energiekosten voor het maken van warmte zijn dus ook fors gestegen. Bovendien krijgt WarmteStad in 2022 door de hoge gasprijs minder subsidie voor het maken van duurzame warmte uit de datacenters. De hogere inkomsten door hogere warmtetarieven maken daardoor geen verschil voor de winst van WarmteStad.

 • Kan WarmteStad failliet gaan net zoals onlangs kleinere energiebedrijven failliet gingen?

  Net als ieder bedrijf is niet uit te sluiten dat een warmtebedrijf failliet gaat. De kans daarop is echter heel klein. Dat komt doordat de verkooptarieven van warmte en inkoopkosten van energie via de warmtewet aan elkaar gelinkt zijn. Daarbij ziet de ACM ook toe op de economische gezondheid van de warmtebedrijven in Nederland. Mocht een warmtebedrijf toch in de problemen komen dan kan de ACM een ander warmtebedrijf aanwijzen om de levering over te nemen en veilig te stellen zodat klanten niet in de kou komen te zitten.

 • Wat houdt vastrecht in?

  Vastrecht zijn de vaste leveringskosten voor beheer en onderhoud van het warmtenetwerk. Voor de warmteprijs berekening houden wij ons aan de ACM-tarieven. De ACM stelt zowel het verbruikstarief (afhankelijk van de hoeveelheid afgenomen warmte) als de vaste tarieven (meterhuur, huur afleverset en vastrecht) vast.

  Vastrecht – WKO
  Vastrecht is een vast tarief dat wordt betaald voor de levering van warmte en koude voor de woning. Dit zijn onder andere vaste kosten voor het gebruik van de collectieve bron. De energie voor warmte en koude wordt uit een collectieve warmtebron onttrokken.

 • Wat is het gemiddelde warmteverbruik in Nederland?

  Er zijn geen eenduidige cijfers over wat een gemiddeld huishouden aan GJ warmte verbruikt. Voor het landelijk gemiddelde wordt 28GJ aangehouden. In Groningen houden we dit ook aan, maar gemiddeld ligt dat hier wel iets lager omdat we veel grote gebouwen verwarmen en bijvoorbeeld studentenkamers met weinig verbruik.

 • Wanneer ontvang ik mijn jaarafrekening over 2022

  Eind januari 2023 ligt de jaarafrekening op de mat. Het nieuwe voorschot zit daar bij in.

 • Kan ik uitleg krijgen over mijn jaarafrekening?

  Ja, we hebben een uitgebreide toelichting/uitleg en animatie over de jaarafrekening op onze website geplaatst. Deze vindt u hier: Jaarafrekening 2022 verschijnt deze week – WarmteStad

  Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice voor meer informatie via klantenservice@warmtestad.nl of 050 368 87 00

Terug naar overzicht

Niet gevonden wat u zoekt?

Wij staan voor u klaar

Wilt u snel geholpen worden? Neem dan direct contact met ons op.