Warmtetarieven 2022 definitief vastgesteld

12 januari 2022

Warmte is goedkoper dan gas

WarmteStad heeft haar warmtetarieven voor 2022 vastgesteld. Juist nu de prijzen voor gas en elektriciteit fors stijgen, probeert WarmteStad de stijging van de warmtetarieven zo laag mogelijk te houden. Hierdoor blijft de rekening van warmteklanten in Groningen op dit moment lager dan gas. WarmteStad blijft met haar nieuwe tarieven fors onder het door de ACM (Autoriteit Consument & Markt) vastgestelde maximum. Voor huurders in Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen met een laag of gemiddeld verbruik tot 30 GigaJoule blijft WarmteStad zelfs één van de voordeligste warmteleveranciers van Nederland. Specifieke jaartarieven zijn terug te vinden in de tarievenbladen op de verschillende gebouwenpagina’s.

Dick Takkebos, directeur WarmteStad: “De stijgende energieprijzen zijn voor veel mensen een reden tot zorg. En begrijpelijk. Huishoudens met een gasaansluiting betalen inmiddels soms wel drie keer meer voor hun verbruik dan voorheen. In Groningen willen we van die afhankelijkheid van gas af. Door onze eigen warmte te maken, duurzaam en tegen een eerlijke prijs. Nu alle energie fors duurder is geworden, hebben we ook dit jaar ons best gedaan om de warmterekening zo laag mogelijk te houden. Daarnaast nemen we rond de zomer onze nieuwe duurzame warmtecentrale in gebruik. Juist nu willen we dat zoveel mogelijk bestaande én nieuwe klanten van deze duurzame warmte in Groningen kunnen profiteren.”

Samen maken we het verschil

WarmteStad is door de gemeente en het waterbedrijf Groningen opgericht om betaalbare en duurzame warmte te leveren. Takkebos: “We zijn geen commerciële aanbieder die zich vooral richt op het maken van winst. Op ons warmtenet zijn we voor onze klanten weliswaar de enige leverancier van warmte. Maar dat neemt niet weg dat we voortdurend, samen met onze aandeelhouders, ons uiterste best doen om onze warmte tegen een zo goed mogelijke prijs te leveren. Het belang van de Groningse huishoudens staat daarbij voor ons altijd voorop. Zeker in deze moeilijke tijd.”

Samen met de gemeente en de woningcorporaties probeert WarmteStad de energielasten voor warmteklanten zo laag mogelijk te houden. Zo maken de corporaties veel van hun huurwoningen in de komende jaren energiezuinig en helpen we bewoners om samen met de energiecoaches van de gemeente maximaal op hun energieverbruik te besparen. Takkebos: “Samen werken we aan verduurzaming. Op die manier maken we in Groningen echt het verschil.”

Voor de warmtetarieven geldt in Nederland het ‘Niet Meer Dan Anders principe’. Dit is vastgelegd in de Warmtewet. Huishoudens, die zijn aangesloten op een warmtenet, betalen hierdoor voor warmte niet meer dan een gemiddeld huishouden met een gasaansluiting. Hierbij worden ook de kosten voor aanschaf en het onderhoud van een CV-ketel of afleverset meegerekend. De ACM bepaalt elk jaar de tarieven die warmteleveranciers volgens dit ‘Niet Meer Dan Anders’ principe bij hun klanten in rekening mogen brengen. WarmteStad heeft met de woningcorporaties warmtetarieven afgesproken die fors lager liggen. De maximum tarieven staan ook vermeld op de tarievenbladen. Onze klanten informeren we daarnaast persoonlijk via een e-mail en/of brief over het tarief dat zij het komende jaar gaan betalen.

Tarieven 2022

Wanneer ontvang ik mijn jaarafrekening over 2022

Eind januari 2023 ligt de jaarafrekening op de mat. Het nieuwe voorschot zit daar bij in.

Waarom zijn de tarieven in 2022 hoger dan in 2021?

De stijgende energieprijzen zijn voor veel mensen een reden tot zorg. En begrijpelijk. Huishoudens met een gasaansluiting betalen inmiddels soms wel drie keer meer voor hun verbruik dan voorheen. Omdat de prijs voor warmte gekoppeld is aan de gasprijs, zijn de kosten voor WarmteStad gestegen. Dit is van invloed op het warmtetarief.

WarmteStad verbruikt zelf groene elektriciteit en gas voor het maken van warmte met warmtepompen, warmtekrachtkoppeling en gasketels voor piekverbruik in de winter. De energiekosten voor het maken van warmte zijn dus ook fors gestegen. Bovendien krijgt WarmteStad in 2022 door de hoge gasprijs minder subsidie voor het maken van duurzame warmte uit de datacenters. De hogere inkomsten door hogere warmtetarieven maken daardoor geen verschil voor de winst van WarmteStad.

WarmteStad gaat stapsgewijs van het gas af. Wij bouwen een warmtecentrale die medio 2022 klaar is. Die wordt een stuk duurzamer dan de tijdelijke waar we nu mee werken. Uiteindelijk gaan wij volledig van het aardgas af maar nu zijn we er nog van afhankelijk. Het betekent dat we aardgas tegen de marktprijs moeten inkopen.

 

Hoe komen de tarieven van WarmteStad tot stand?

Voor de warmteprijs berekening houden wij ons aan de ACM-tarieven. De ACM stelt zowel het verbruikstarief (afhankelijk van de hoeveelheid afgenomen warmte) als de vaste tarieven (meterhuur, huur afleverset en vastrecht) vast. Vastrecht zijn de vaste leveringskosten voor beheer en onderhoud van het warmtenetwerk. Het verbruik wordt gemeten in GigaJoule (GJ). Één GJ staat gelijk aan ongeveer 33 m³ gas. De ACM gebruikt voor de berekening van deze tarieven niet de maximale gasprijs maar het gemiddelde van de 10 grootste aanbieders in Nederland met de meeste gasklanten. Dit is in de warmtewet vastgelegd. De ACM gebruikt voor de berekening van deze tarieven niet de maximale gasprijs maar het gemiddelde van de 10 grootste aanbieders in Nederland met de meeste gasklanten.

WarmteStad blijft met haar nieuwe tarieven fors onder het door de ACM vastgestelde maximum. WarmteStad geeft gemiddeld 15 procent korting.Voor huurders in Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen met een laag of gemiddeld verbruik tot 30 GigaJoule blijft WarmteStad zelfs één van de voordeligste warmteleveranciers van Nederland.

Gaat mijn voorschot omhoog?

Het voorschot gaat zeer waarschijnlijk omhoog, hoeveel dat precies wordt is afhankelijk van het tarief en uw warmteverbruik van het afgelopen jaar. Als achteraf blijkt dat u teveel heeft betaald, ontvangt u het bedrag bij de jaarafrekening terug.

Krijgen klanten van WarmteStad ook een compensatie voor de stijgende energieprijzen?

Voor vrijwel iedereen stijgen de energiekosten dit jaar. Daarom geeft het Rijk hier een compensatie via de elektriciteitsrekening. De compensatie van de hogere energierekening van warmte en gas ziet u terug als heffingskorting. Deze geldt ook voor klanten van WarmteStad. Hiervoor hoeft u niets te doen. Ook is er een mogelijkheid voor extra ondersteuning vanuit de gemeente Groningen. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente: Tegemoetkoming voor energieprijzen.

Geldt de stijging van de tarieven voor alle klanten van WarmteStad? Dus voor zowel het warmtenet als WKO?

Ja, de warmteprijs van WarmteStad voor WKO en het warmtenet zijn dezelfde. De WKO-projecten van WarmteStad gebruiken in meer of mindere mate zowel gas als elektriciteit. De elektriciteitsprijs is gekoppeld aan de gasprijs. Aan de productiekant van warmte uit een WKO-systeem stijgen de energiekosten dus ook waardoor ook de prijs van warmte uit een WKO-systeem stijgt.

Geldt voor warmte voor het Warmtenet Noordwest een ander tarief dan bij WKO-installaties?

Ja. Dit heeft ermee te maken dat het warmtenet in Groningen-Noordwest wordt gebruikt om duizenden afnemers van warmte te voorzien. Door die schaalgrootte in Noordwest is de techniek waarvan gebruik wordt gemaakt anders en goedkoper dan bij Warmte- en Koude-opslag.  In Groningen-Noordwest zijn daarnaast ook afspraken met de woningbouwcorporaties gemaakt. Een voordeel van WKO is dat er ook koeling wordt geleverd waardoor er extra comfort is in de woning.

Kan ik mijn tarief vastzetten bij WarmteStad?

Nee, er geldt een vast tarief voor heel 2022. Tussentijds wijzigen wij onze tarieven niet. Elk jaar wordt per 1 januari het nieuwe tarief vastgesteld en vanaf dat moment gebruikt. De maximumprijs stelt de ACM vast. Als de kosten komend jaar dalen of stijgen, zullen we dit verwerken in de tarieven van 2023. Op die manier komt het geld weer terug bij onze klanten.